தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெல்மணிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட
தரமான அரிசி ரகங்கள்.

தரமான நெல்மணிகளுக்கு உத்திரவாதமளிக்கும்
எங்களது சொல்மணிகளை நம்பி தியானலிங்கா அரிசி ஆலையின்
அரிசி வகைகளை அனைவரும் வாங்கி தரமான உணவுக்கும், உண்மையான உழைப்புக்கும்
ஆதரவளிக்க வேண்டுகிறோம்!

We are a family owned and operated business establishment with 25 years expertise in the rice industry, serving customers with a variety of high grade quality rice. Murugan Rice Mills was formulated more than 2 decades back and in 2005, the factory in Palladam was expanded into ‘Dhyanalinga Modern Rice Mills’. The plant in Palladam is a fully-fledged, modernized and automated plant which allows us to have complete control of the quality of the rice we produce, right from start to finish. Our plant, with production capacity...

Higher standards means less worry

As a customer, you can be assured that the products you purchase from Dhiyanalinga Modern Rice Mills’ are absolutely of the finest quality and you can purchase them with complete confidence knowing that we apply the same standards of manufacturing to the food we feed our family members to the food you feed your families!

Rice quality is not just dependent on the variety of grain, but also depends on the crop production environment, harvesting, processing and milling systems. The following characteristics are considered for Grading of Milled Rice. By maintaining these grading standards, we can make sure the best quality edible rice reaches the consumer.

It’s a huge responsibility of every farmer and manufacturer - to feed a nation of a billion people. And that is to source, process and deliver the best quality rice to the people. We have a responsibility to the next generation – to nurture and sustain them.

Tomorrow is Now.
Stepping in to the Next Level.
We are Expanding our Market Presence Faster.

Our Brands